Siirry sisältöön

Seapoint Brush Käyttöehdot

Seapoint Brush vuokrasopimus, Voimassa 21.3.2022 alkaen

 

 

1. VUOKRASOPIMUKSEN SYNTYMINEN Vuokrasopimus syntyy tilaustavasta riippumatta aina Seapoint Oy:n tai tämän edustajan (jäljempänä yhteisesti ”Operaattori”) sekä Vuokrasopimuksen hyväksyneen henkilön tai sen juridisen henkilön (jäljempänä yhteisesti ”Vuokraaja”), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa.

 

 

 2. LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN Operaattorin on luovutettava vuokrattava tuote vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Vuokraajan on tarkastettava tuote ennen käyttöönottoa vikojen todentamiseksi, ja ilmoitettava Operaattorille välittömästi löytämistään puutteista.

                           

 

3. VUOKRATTAVAN TUOTTEEN KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokrattavasta tuotteesta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan. Vuokraaja sitoutuu käyttämään vuokrattavaa tuotetta vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokrattavaa tuotetta ei tule jättää vartioimatta. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa. Vuokrattavan tuotteen käyttö kaupalliseen tarkoitukseen on kiellettyVuokrattavaa tuotetta ei saa viedä sataman ulkopuolelle, ellei siitä ole Operaattorin kanssa erikseen sovittu. Operaattori ei ole vastuussa vuokrattavan tuotteen aiheuttamista vahingoista. Vuokraaja käyttää vuokrattavaa tuotetta omalla vastuullaan ja oman osaamisensa puitteissa.

 

 

4. VUOKRAAJAN VASTUU VUOKRATTAVASTA TUOTTEESTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA, OMAVASTUUT Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Operaattorille vuokrattavaa tuotetta tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset. Kolmannelle osapuolelle vuokraaja on velvollinen maksamaan vahingot täysimääräisesti. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Operaattorille vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet tämän sopimuksen ehtojen rikkomisesta. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Operaattorille epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, Vuokrattavan tuotteen käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

 

 

5. MENETTELY VUOKRATTAVAA TUOTETTA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Operaattorille vuokrattavaan tuotteeseen vuokra-aikana tulevasta viasta tai vuokrattavaa tuotettakohdanneesta vahingosta. Operaattori vastaa vuokrattavaan tuotteeseen vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. 

 

 

6. VUOKRAN MAKSAMINEN Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen verkkomaksuna Operaattorin varausjärjestelmässä. Jo vuokrasopimusta tehdessään Vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti. Operaattorilla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä Vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla Operaattori varmistaa, että Vuokraajan maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa. Erityisesti todetaan, että Operaattorilla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä Vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut sekä muut vastaavat maksut hallintokuluineen. Mikäli sopimukseen Vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, sanotun Vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti. Operaattorilla on lisäksi oikeus milloin se katsoo tarpeelliseksi, vaatia Vuokraajalta vuokrauksesta johtuvien maksujen vakuudeksi 2 luottokorttia. 

 

 

7. OPERAATTORIN VASTUU VUOKRATTAVASSA TUOTTEESSA OLEVASTA VIRHEESTÄ JA VIIVÄSTYKSESTÄ Mikäli vuokrattavassa tuotteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi vaatia Operaattorilta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Mikäli kyse on kausikäyttöoikeudesta ei operaattori ole velvollinen korvaamaan varauksen peruuntumista. Mikäli Operaattori ei kykene luovuttamaan vuokrattavaa tuotetta Vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokraajalla on oikeus saada maksettu vuokra takaisin. Operaattorilla on oikeus korvata sopimuksen mukainen vuokraväline vastaavalla.

 

 

8. VUOKRATTAVAN TUOTTEEN PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ Vuokraajan on palautettava vuokrattu tuote kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun vuokrattava tuote lisävarusteineen on palautettu Operaattorille tai kun Operaattori on saanut vuokraajan ilmoituksen vuokrattavan tuotteen palauttamisesta Operaattorin hyväksymään paikkaan. Mikäli vuokrattavaa tuotetta ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, Operaattori voi ilmoittaa asian poliisille. Operaattorilla on oikeus periä Vuokraajalta täysimääräinen vuokra vuokrattavan tuotteen palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä Operaattorille aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. 

 

 

9. SOPIMUKSEN PURKAMINEN Operaattorilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan vuokrattavan tuotteen kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen mikäli vuokrattavaan tuotteeseen tulee Operaattorin vastuulla oleva veneen käytön estävä vika eikä Operaattori toimita korvaavaa vuokrattavaa tuotetta kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta. 

 

 

10. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Operaattorin kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.